Listen to this page using ReadSpeaker

Medezeggenschap cliënten

Cliënten zijn belangrijke verbindingspartners, zowel intern als extern en SGL heeft mede-zeggenschap van cliënten dan ook hoog in het vaandel staan. Cliënten praten mee over allerlei zaken die met de zorg- en dienstverlening te maken hebben. De medezeggenschap voor cliënten heeft SGL vormgegeven conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

In de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de medezeggenschap binnen SGL geregeld is en wat de bevoegdheden zijn.  


 

Lokale Cliëntenmedezeggenschap

In overleg met cliënten wordt per locatie bepaald hoe de cliëntenmedezeggenschap wordt vormgegeven.

Dat kan in de vorm van een lokale cliëntenraad, een cliëntenraadpleging of bewonersvergaderingen.

In geval van een cliëntenmedezeggenschap in de vorm van bewonersvergaderingen of een

cliëntenraadpleging, mogen alle cliënten van de locatie de vergadering bijwonen.

Allen hebben stembevoegdheid ten aanzien van de te nemen besluiten. Hiermee is de inspraak

en medezeggenschap in alle locaties binnen SGL gewaarborgd.

De lokale cliëntmedezeggenschap wordt naar behoefte ondersteund door de ondersteuner

medezeggenschap. De teamleider cliëntenzorg is de officiële gesprekspartner van de lokale

medezeggenschap.

 

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De CCR vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten op stichtingsniveau

en behandelt aldus enkel onderwerpen die voor alle cliënten van SGL van belang zijn.

Sinds januari 2015 worden de CCR-leden niet meer afgevaardigd vanuit de lokale raden,

maar is er gekozen voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur met als voornaamste

doel de slagvaardigheid van de CCR te vergroten. De nieuwe CCR, welke een afspiegeling is

van de doelgroep en nu nog uit maximaal tien leden bestaat, is gekozen door een

sollicitatiecommissie gevormd uit oud-CCR leden.

 

De CCR vergadert ongeveer twintig keer per jaar, waarvan minimaal zes keer met de bestuurder.

Ook de CCR wordt ondersteund door de ondersteuner medezeggenschap.

Naast de structurele vergaderingen met de bestuurder, vindt er halfjaarlijks overleg plaats

met de Raad van Toezicht. Daarnaast voert de voorzitter van de CCR maandelijks een

informeel overleg met de bestuurder en de voorzitter van de Ondernemingsraad (OR).

Tijdens de CCR-vergaderingen wordt de raad structureel bijgepraat over cliënt gerelateerde

onderwerpen, zoals alle ontwikkelingen rondom de Wmo, het vervoer of de visie op

dagbesteding.

De CCR wordt ook vroegtijdig betrokken bij projecten en werkgroepen die onderwerpen

behandelen die adviesplichtig zijn, zoals het cliënttevredenheidsonderzoek of het

voedingsbeleid binnen SGL.

Door middel van SGL-tv en cliëntenintranet worden cliënten op de hoogte gehouden van

waar de CCR mee bezig is en wat er is besproken in het overleg met de bestuurder.