Listen to this page using ReadSpeaker

SGL werkt samen met ... 

Verbinding en samenwerking met de omgeving en met uiteenlopende relevante partijen is voor SGL van groot belang. Samen verder komen, samen het maximale proberen te bereiken, dat is het motto.

 

Ketens

 

SGL is vertegenwoordigd in zorgketens. Op deze manier kan SGL een bijdrage leveren aan de weg die cliënten met betreffende aandoeningen doorlopen. Het gaat hierbij voornamelijk om de ketens NAH, dementie, CVA, Afasie, MS, beademing, MEE en school Adelante.

 

Afasieverenigingen

Specifiek gericht op afasie heeft SGL diverse samenwerkingsverbanden. Zo is er al jaren een samenwerkingsverband met de Afasievereniging Noord-Limburg in de vorm van Afasiecentrum Noord-Limburg. In samenwerking met Stichting Afasie Zuid-Limburg Woord voor Woord heeft SGL Afasiecentrum Zuid-Limburg opgericht. 

Belangenbehartigingsorganisaties

SGL is van mening dat belangenbehartigingsorganisaties een zinvolle rol vervullen in het leven van mensen met een beperking. Daarom werkt SGL al jaren met diverse belangenbehartigingsorganisaties samen. Denk daarbij aan diverse patiëntenverenigingen, o.a. op het gebied van CVA en NAH, de Zonnebloem, maar ook de FGL (Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg), gehandicaptenplatforms, Breincafés, het Huis voor de Zorg en MEE.

 

Gemeenten

SGL is gecontracteerd voor Wmo-zorg in alle gemeenten in Limburg en enkele gemeenten in Noord-Brabant. SGL participeert tevens in wijkgerichte projecten op het gebied van zorg en welzijn.  

Organisaties op sportief gebied

In het kader van de ontwikkelingen in sportcentrum De Haamen in Beek is er een intensieve samenwerking met de gemeente Beek, de organisatie De Haamen en de omringende sportverenigingen. Cliënten van SGL zwemmen in Noord-Limburg bij collega-instelling Daelzicht. In het kader van de sportactiviteiten voor cliënten heeft SGL diverse samenwerkingsverbanden met sportverenigingen en fitnesscentra in heel Limburg. Het sportinitiatief ‘Iedereen kan sporten’ is ontstaan in Noord-Limburg, maar is uitgebreid naar andere regio’s. Met het Huis voor de Sport en Topsport Limburg werkt SGL aan de uitbreidingsmogelijkheden voor gehandicaptensport in Limburg in de breedste zin van het woord. 

 

Revalidatiecentra

Revalidatie gaat voor cliënten vaak vooraf aan de zorg die SGL hen kan bieden. Daarom werkt SGL samen met revalidatiecentra Adelante, Libragroep in Eindhoven en Weert, de St. Maartenskliniek en de RAP.

 

Sociale werkvoorziening

SGL heeft samenwerkingsverbanden of contacten met Licom, Westrom, MTB, WAA, De Risse, Jobstap, Annex en Phoebis (re-integratie van langdurig werklozen).

 

Steunpunt Mantelzorg

U bent mantelzorger als u zorgt voor iemand met wie u een persoonlijke band heeft. Dit is bijvoorbeeld uw partner, (klein)kind, familie, vriend of buur. Deze persoon heeft uw zorg nodig vanwege gezondheidsproblemen of een beperking. Wat veel mantelzorgers niet weten is dat ze aanspraak kunnen maken op (professionele) ondersteuning in deze zorg voor hun naaste.

 

U kunt bij het steunpunt terecht voor:

  • informatie: over bijvoorbeeld zorg en voorzieningen, ziektebeelden en wet- en regelgeving
  • advies en begeleiding: bij bijvoorbeeld het opbouwen van een eigen sociaal netwerk, het organiseren van zorg en andere hulp en het combineren van arbeid en mantelzorg.
  • praktische hulp: door bijvoorbeeld de mantelzorgmakelaar die regeltaken van u kan overnemen en door zorgvrijwilligers die u begeleiden tijdens ziekenhuisbezoek.
  • respijtzorg: tijdelijke overname van de zorg door deskundige, geschoolde zorgvrijwilligers in de thuissituatie. Onze vrijwilligers steunen u ook in de zorg voor een naaste die terminaal ziek is.
  • educatie: themabijeenkomsten, trainingen en cursussen voor mantelzorgers
  • emotionele steun: door mantelzorgconsulent en/of lotgenoten tijdens groepsactiviteiten gericht op ontmoeting en ontspanning

 

Verwijzers

Verwijzers vervullen in de zorgketen een belangrijke rol. Voor SGL is het essentieel dat verwijzers weten welke mogelijkheden SGL biedt. Daarom heeft SGL intensieve contacten met verwijzers als Wmo-consulenten, sociale wijkteams, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en specialisten.

 

Woningstichtingen 

Woningstichtingen zijn voor SGL kernpartners. SGL heeft veel locaties waar het primaire proces plaatsvindt (wonen en dagbesteding) door de hele provincie en een groot deel daarvan huurt SGL van woningstichtingen. Goed onderling overleg maakt dat cliënten van SGL optimaal gebruik kunnen maken van de gebouwen.
 

Zorginstellingen

SGL werkt samen met uiteenlopende zorginstellingen in Limburg. Denk daarbij aan ziekenhuizen, organisaties in de gehandicaptenzorg en de V&V, thuiszorgorganisaties, enzovoorts. Ook zijn er intensieve contacten met collega-instellingen in het hele land, bijvoorbeeld de organisaties die betrokken zijn bij Hersenz.